Czwartek, 24 września 2015 r.

Dofinansowanie na przyłącza do kanalizacji sanitarnej

URZĄD GMINY WEJHEROWO
informuje, że
od 4 września 2015 r. możliwe jest składanie dokumentów o dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej według nowego, uproszczonego trybu.
O dofinansowanie można się ubiegać w ciągu 6 miesięcy od oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze będzie włączone, z tym że dla przyłączeń do sieci, które zostały oddane do użytku przed dniem 01.01.2015 r. termin ten upływa w dniu 16.10.2015 r.

Dofinansowanie przekazywane będzie w formie dopłaty do kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu. W celu uzyskania dotacji należy dopełnić formalności w trzech krokach:

Krok 1
1. Przedłożenie w Urzędzie Gminy Wejherowo wniosku wraz z następującymi dokumentami:

 1. 1)  dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia, w przypadku innych podmiotów)- właściwej reprezentacji), np. akt notarialny, aktualny wypis z rejestru gruntów lub KW, oświadczenie.

 2. 2)  mapę powykonawczą ze wskazanymi długościami odcinków przyłącza i instalacji zewnętrznej lub mapę powykonawczą wraz z oświadczeniem we wniosku o długości nowo wybudowanej sieci (nie uwzględnia się „starych” odcinków jeżeli są wykorzystywane),

 3. 3)  Oświadczenie o odbiorze technicznym przyłącza wydane przez zarządcę sieci kanalizacyjnej

Krok 2
2. Zawarcie umowy z Gminą na udzielenie dofinansowania.

Krok 3
3. Rozliczenie inwestycji poprzez przedłożenie w terminie 14 dni umowy z

przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na odprowadzanie ścieków.

Wysokość dofinansowania stanowi sumę poniższych kwot:

 1. 1)  ryczałtowej stawki 500,00 zł na pokrycie części wydatków związanych z formalną obsługą inwestycji (w tym

  mapy, dokumentacja projektowa, opłaty dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za odbiór i kontrolę

  inwestycji),

 2. 2)  stawki 20,00 zł za metr bieżący nowego przewodu kanalizacyjnego, na pokrycie kosztów materiału,

 3. 3)  w przypadku przyłącza wymagającego budowy studzienki(-ek) posesyjnej(-ych) dofinansowanie może zostać

  podwyższone o kwotę 450 zł za każdą studzienkę.

 4. 4)  w przypadku przyłącza wymagającego zastosowania pompy dofinansowanie może zostać podwyższone o kwotę

  1000 zł.

Dofinansowania udziela się ramach środków przewidzianych na ten cel, w budżecie Gminy Wejherowo. O przyznaniu dotacji decyduje Wójt Gminy Wejherowo. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu. Brak kompletu dokumentów uniemożliwi zawarcie umowy na przyznanie dotacji.

page1image20880 page1image21040 page1image21200 page1image21360page1image29712

Dodatkowe informacje w UG Wejherowo 58 677-97-06 lub na stronie www.bip.ugwejherowo.pl

UMOWA na odbiór ścieków z 


Załączone pliki:

Informacje ogólne

Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo
Sołectwo: Gościcino
Sołtys: Tadeusz Danilczyk
Położenie: 54° 36' 16'' N
18° 09' 19'' E
Liczba mieszkańców: 6025
(na dzień 31.12.2016)

Prognoza pogody


Gościcino na mapie